فارسی English

09121324842

این وب سایت همچنین برای موبایل ، تبلت و سایرنمایشگرها بهینه سازی شده است.

نحوه استفاده سیم بکسل بر روی درام و قرقره

نحوه استفاده سیم بکسل بر روی درام و قرقره


سیم بکسل


نحوه استفاده از سیم بکسل بر روی درام و قرقره چگونه میباشد :
درام ها
درام ها وسایل انتقال نیرو به سیم بکسل و از طریق آن به شیئی که قرار است حرکت داده شود هستند. درام ها به دو دسته ی ساده و شیاردار تقسیم بندی شده و در حین کار با آنها باید از رویه های ایمنی و بازرسی خاصی تبعیت کرد. برای بستن سیم بکسل به درام به روشی که توسط سازنده ارائه شده است عمل کنید . سیم بکسل باید در جهت شیارهای درام باشد و زمانی که قلاب جرثقیل در پایین ترین نقطه ی مجاز قرار داشته و از تمام طول بوم استفاده شده باشد طبق استاندارد حداقل باید دو دور کامل سیم بکسل در درام باقی مانده باشد .
اگر سیم بکسل را با بی دقتی به دور درام بپیچید ممکن است سیم بکسل از شیار درام بیرون پریده و از یک شیار به شیار دیگر دچار بریدگی شود . دقت کنید که عرض شیار متناسب با قطر سیم بکسل باشد در غیر اینصورت آسیب دیدگی سیم بکسل جدی خواهد بود .
درام های ساده درام های بدون شیار هستند دقت کنید که در این درام ها سیم بکسل به طور صحیح به درام متصل شده باشد و به شکل کشیده روی درام قرار گیرد و سیم بکسل ها کنار یکدیگر روی درام طوری قرار گیرند که هیچگونه شکافی بین آنها قرار نداشته باشند.
به طور کلی به لحاظ جلوگیری از آسیب دیدگی درام های شیاردار بهتر از درام های صاف هستند.
بعد از پیچیده شدن آخرین ردیف سیم بکسل روی درام حداقل باید به اندازه ی دو برابر قطر سیم بکسل پیچیده شده تا لبه ی درام فاصله وجود داشته باشد .
اگر سیم بکسل به صورت شل و نادرست روی درام قرار گیرد باعث له شدگی و تغییر شکل زودرس سیم بکسل می شود .

سیم بکسل
تقاطع
پس از اینکه لایه ی اول سیم بکسل روی درام پیچیده شد نقطه ای را که سیم بکسل در هر دور پیچش از همان نقطه منحرف می شود تقاطع می نامند . تقاطع در لایه ی دوم و همه ی لایه های بعدی وجود خواهد داشت. در نقاط تقاطع سیم بکسل تحت فشار زیاد قرار می گیرد که این فشار به راحتی قابل شنیدن است. سایش بیش از حد را می توان با رعایت اصل جهت تاب صحیح (راست یا چپ ) در مورد لایه ی دوم به جای لایه ی اول در درام کاهش داد . به همین دلیل است که گفته می شود در درام های صاف باید لایه ی اول را سفت بپیچانید.
بازرسی از درام جمع کننده ی سیم بکسل :
برای بازرسی از درام و سیم بکسل طبق استاندارد و توصیه ی سازنده اقدام کنید . قسمت هایی از سیم بکسل ودرام که در معرض فرسودگی بیشتر قرار دارند نیازمند بازرسی بیشتری هستند . اولین مورد در بازرسی درام ها بررسی وضعیت شیارها است . بدین معنی که برای اندازه گیری میزان فرسایش شیارها از شیارسنج استفاده می شود . شیارسنج باید حدود 150 درجه از قوس با شار در تماس باشد. شیارسنج ها دو نوع هستند و نتایج آنها کمی با هم متفاوت است . برای اندازه گیری شیارهای نو یا بازسازی شده شیارسنج مورد استفاده قطر اسمی به اضافه ی درصد کامل مازاد بر قطر است ولی برای شیارهای کارکرده ی شیارسنج مربوطه قطر اسمی به اضافه ی نصف درصد مازاد بر قطر است .
به یاد داشته باشید که قطر سیم بکسل ها بلافاصله پس از مدتی کار کردن کم می شود و وقتی که شیار درام تنگ باشد به علت جلوگیری از حرکت مفتول ها و استرندها سیم بکسل را تحت فشار قرار داده و به آن آسیب می رساند . علاوه بر آن اگر شیار درام بیش از حد بزرگ و گشاد باشد تکیه گاه مناسبی برای سیم بکسل نبوده و در این صورت سیم بکسل پهن می شود .
شیارها را از نزدیک مورد بازرسی قرار دهید و اگر شیار آسیب دیده باشد مجددا آن را ماشین کاری کنید و اگر شیار تقریبا به طور عمیق موج دار شده باشد درام باید تعویض شود . سعی کنید درام جدید بزرگتر و از جنس مقاومتری باشد.
اگر هنگام بررسی شیار فرسایش آن خارج از مرکز بوده و سیم بکسل به کناره های درام سائیده شود در این صورت سیستم هدایت سیم بکسل را تنظیم کنید . بلبرینگ ها و غلتک های درام را بازرسی کنید که آزادانه بچرخند و به طور مرتب روغن کاری شوند . اگر لرزش ،شکستگی و فرسودگی در بلبرینگ ها مشاهده شد آن را تعویض کنید . بلبرینگ معیوب باعث لرزش شده و این لرزش باعث آسیب دیدگی زود هنگام سیم بکسل می شود .
اگر لبه های درام به دلیلی شکست آن را تعویض کتید زیرا ممکن است سیم بکسل به بیرون پریده و پیچیده و پاره شود. اگر سطح درام زنگ زده است باعث بوجود آمدن حرکت شلاقی شده و نهایتا به خم شدن سیم بکسل منتهی می شود .
سطح درام های صاف را بازرسی کنید تا فاقد هرگونه شیار و ناهمواری باشد . عمق و عرض شیار درامهای شیاردار را مرتبا بازرسی کنید.
به یاد داشته باشید هر نوع آسیب به درام در نهایت باعث آسیب دیدگی سیم بکسل خواهد شد.

سیم بکسل
 
زاویه ی عبور
برای آن که سیم بکسل به طور منظم به دور یک درام صاف پیچیده شود بستگی به عوامل زیر دارد :
●  مقدار نسبت D/d (نسبت قطر قرقره به قطر سیم بکسل)
●  سرعت چرخش درام
●  مقدار بار سیم بکسل
●  زاویه ی عبور
مهم ترین عامل در چگونگی درست پیچیده شدن سیم بکسل به دور درام زاویه ی عبور است . زاویه ی عبور را می توان به زاویه ی حاصل از دو خطی تعریف کرد که یکی از آنها از وسط قرقره ثابت و هدایت کننده می گذرد و دیگری کناره ی درام را به گودی شیار در قرقره ی ثابت وصل کند.
زاویه ی عبور برای درام های صاف 1/5  درجه و برای درام های شیاردار 2 درجه است. زاویه ی عبور بیشتر از 2 درجه باعث پیچیدن نامنظم سیم بکسل روی درام شده و به درام آسیب می رساند . همچنین زاویه ی عبور کمتر از 5/0 درجه باعث انباشته شدن سیم بکسل ها روی هم می شود.
البته مقدار این زوایا در استاندارد AS (استرالیا) برای درام شیاردار 5 درجه و برای درام صاف 3 درجه عنوان شده است. برای به دست آوردن این زوایا فاصله ی درام از قرقره ی هدایت کننده باید حداقل مقادیر زیر را داشته باشد :
●  19 برابر نصف پهنای درام صاف
●  12 برابر نصف پهنای درام شیاردار
برای مثال : اگر پهنای درام شیاردار 1 متر باشد قرقرهی هدایت کننده ی سیم بکسل باید 6 متر از درام فاصله داشته باشد .(12x1x5/0=6)
و اگر پهنای درام صاف 1 متر باشد قرقره ی هدایت کننده ی سیم بکسل باید 5/9 متر از درام فاصله داشته باشد .(19x1x5/0=5/9)

قرقره
قرقره ها تجهیزاتی برای انتقال نیرو و هدایت سیم بکسل هستند که به کمک آنها بار با نیروی کمتر جابه جا می شود.
طبق استاندارد AS عمق شیار قرقره سیم بکسل نباید کمتر از 1/5  برابر قطر سیم بکسل باشد و اگر تمهیداتی در نظر گرفته شود که سیم بکسل از درون قرقره در نرود حداقل عمق شیار می تواند برابر با قطر سیم بکسل باشد .
لبه های شیار قرقره باید دارای زاویه ی دهانه ی حداقل 42 درجه و حداکثر 52 درجه  بوده و اندازه ی شیار نیز باید متناسب با قطر سیم بکسل باشد .شیارهای خیلی گشاد باعث پهن شدن سیم بکسل و شیارهای خیلی تنگ باعث فشردگی و گازگرفتگی سیم بکسل شده و به علت اصطکاک زیاد منجر به بریدگی سیم بکسل خواهد شد.
جرثقیل های مدرن امروزی دارای ساختمان مهندسی پیچیده ای هستند و در بسیاری از آنها سیم بکسل های ویژه ای برای بارداری استفاده می شود . لذا ضروری است قرقره هایی که برای جرثقیل های گوناگون طراحی شده است فقط برای همان نوع جرثقیل مورد استفاده قرار گیرد . هر چه ظرفیت جرثقیل برای بلند  کردن بار افزایش یابد تعداد قرقره ها و سیم بکسل های درگیر افزایش پیدا کرده و سرعت عملیات کاهش می یابد.
لازم به یادآوری است که عدم تقارن و همراستایی قرقره ی انتهای بوم و قرقره ی قلاب منجر به کج شدن بار خواهد شد .
برای بازرسی از قرقره های سیم بکسل آنها را به طور دوره ای و توسط فرد ماهر بازرسی کنید. لبه ی قرقره و شیار آن را از لحاظ هرگونه آسیب دیدگی بازدید کرده و به یاد داشته باشید آسیب دیدگی قرقره باعث صدمه به سیم بکسل شده و ایمنی کل عملیات را به خطر می اندازد . لبه ی قرقره از نظر لب پر شدن ضعیف شدن و ترک خوردگی مورد بازرسی قرار می گیرد . بلبرینگ قرقره از نظر لق بودن روغن کاری و چرخش آسان و شیار قرقره از نظر عمق قطر و صاف بودن سطح آن بازرسی می شود.
قرقره ها باید به طور منظم روغن کاری شوند. عدم روغن کاری مناسب منجر به افزایش اصطکاک و در نهایت ضعیف شدگی پین ها و بلبرینگ ها خواهد شد . از چرخش پین قرقره نیز جلوگیری شود .

www.wirerope-co.com
پارسیان تجارت
فروشنده سیم بکسل جرثقیل ، سیم بکسل نتاب و سیم بکسل تاورکرین ، سیم بکسل آسانسور و قطعات وابسته ، سیم بکسل بالابر ، سیم بکسل گوستاولف آلمان ، سیم بکسل گوستاولف چین ، سیم بکسل
کپی متن فوق با ذکر منبع لینک این سایت مجاز است .
لینک به صفحه نخست
لینک به صفحه درباره ما
لینک